<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
différend  
danh từ giống đực
  • mối phân tranh, mối tranh chấp
tranh chấp với ai
      • phân giải, thoả hiệp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt