<
Trang chủ » Tra từ
dictionary  
['dik∫ənri]
danh từ
  • từ điển
từ điển sống; người học rộng biết nhiều
từ điển tin học
từ điển kiến trúc
tính từ
  • có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
văn sách vở
tiếng Anh sách vở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt