<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
devoir  
['devwɑ:]
danh từ
  • bổn phận, nhiệm vụ, phậm sự
làm nhiệm vụ
  • ( (thường) số nhiều) phép lịch sự, phép xã giao
thăm hỏi xã giao; đến thăm để tỏ lòng kính trọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt