<
Trang chủ » Tra từ
development  
[di'veləpmənt]
danh từ
 • sự trình bày, sự bày tỏ, sự thuyết minh (vấn đề, luận điểm, ý kiến...)
 • sự phát triển, sự mở mang, sự mở rộng, sự khuếch trương, sự phát đạt
 • (sinh vật học) sự phát triển
 • sự tiến triển
 • (nhiếp ảnh) việc rửa ảnh; sự hiện (ảnh)
 • (quân sự) sự triển khai, sự mở (một cuộc tấn công)
 • (toán học) sự khai triển
 • ( số nhiều) sự việc diễn biến
đợi chờ sự việc diễn biến ra sao
   • vùng bị nạn thất nghiệp nghiêm trọng; vùng có thể bị nạn thất nghiệp nghiêm trọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt