<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
devant  
giới từ
 • trước mặt, trước
nhìn về trước mặt mình
khóc trước mặt mọi người
đi trước ai
trước tòa
   • còn có dư thì giờ
phó từ
 • trước, (ở) mặt trước
ra đi trước
áo cài mặt trước
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trước kia
   • như trước
   • (thân mật) được đưa đi nghĩa địa
danh từ giống đực
 • phía trước, mặt trước
mặt trước nhà
phía trước xe
chân trước
   • (thân mật) xệ bụng
   • (nghĩa bóng) hành động nước trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt