<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
deux  
tính từ
 • hai
hai cực
hai mắt
hai vật giống nhau
gấp hai lần
 • (thứ) hai
tập hai
 • vài
tôi ở cách đây vài bước
danh từ giống đực
 • hai
nhân hai, nhân đôi
hai phần trăm ( 2 %)
 • số hai
 • mồng hai
mồng hai tháng này
 • (đánh bài) (đánh cờ) con hai
con hai rô
đôi hai
   • hai người cùng
(thân mật) hai người cùng chơi
   • (thân mật) hai cái đó khác hẳn nhau
   • rõ ràng như hai với hai là bốn
   • hai một, đôi một
xếp hàng hai người một
   • (thân mật) nhanh
   • nửa thế này, nửa thế nọ, không thế này mà cũng không thế nọ, ở giữa chừng
   • thông lưng với nhau
   • không do dự
   • dốt đặc cán mai
   • cả hai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt