<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dette  
danh từ giống cái
 • nợ
khốn đốn vì nợ
mắc nợ ai
trả nợ nước
trả nợ, hoàn nợ
nợ ngắn hạn
 • ơn (phải chịu)
chịu ơn cha mẹ
   • chết
   • chịu hình phạt
   • hết nợ thì mới làm giàu (được)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt