<
Trang chủ » Tra từ
detach  
[di'tæt∫]
ngoại động từ
gỡ tem ra
tháo một mặt xích ra khỏi dây xích
một số lính dù được phái đi canh giữ tù binh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt