<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dessus  
phó từ
 • trên, lên trên
 • vào đó
đừng tin vào đó
   • (thân mật) khoác tay nhau
   • bên trên
   • nắm lấy
   • tìm ra
   • đoán
giới từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trên
   • từ trên
   • qua
nhảy qua một chướng ngại vật
phản nghĩa Sous ; dessous , bas ( en bas )
danh từ giống đực
 • mặt trên, mặt phải, mặt
mặt lò sưởi
mặt phải vải
 • tầng trên
tầng trên cho thuê
 • (âm nhạc) nốt cao, giọng cao; người hát giọng cao
 • (sân khấu) tầng trên sàn (chỗ để kéo phông lên sau một cảnh)
 • (nghĩa bóng) ưu thế, thế lợi
lợi thế, thắng thế
   • phần tốt nhất
   • thắng được (bệnh tật...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt