<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dessous  
phó từ
 • dưới
   • (thân mật) khoác tay nhau
   • tính rất nham hiểm
   • ở mặt dưới, ở dưới
   • nhìn trộm
   • cười thầm
giới từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) dưới
   • từ dưới
từ dưới đất chui ra
phản nghĩa Sur ; dessus , haut ( en haut )
danh từ giống đực
 • mặt dưới, mặt trái
mặt dưới bàn
mặt trái vải
tầng dưới
 • (hội hoạ) lớp màu đầu, lớp màu lót
 • (sân khấu) tầng dưới sàn
 • ( số nhiều) quần áo lót nữ
 • ( số nhiều) mặt trong, mặt bí mật
mặt trong của trường chính trị
 • (nghĩa bóng) thế kém
thua kém
   • (thân mật) biết rõ tẩy, biết tỏng âm mưu
   • ở trong hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt