<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
describe  
[dis'kraib]
ngoại động từ
  • diễn tả, mô tả, miêu tả
  • vạch, vẽ
vạch một vòng tròn bằng com-pa
  • cho là, coi là; định rõ tính chất
nó tự xưng là bác sĩ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt