<
Trang chủ » Tra từ
deprave  
[di'preiv]
ngoại động từ
  • làm hư hỏng, làm suy đồi; làm sa đoạ, làm truỵ lạc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt