<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
depoliticize  
depoliticize
depoliticize (v)
personalize, humanize, socialize
antonym: politicize


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt