<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
deniable  
[di'naiəbl]
tính từ
  • có thể từ chối, có thể khước từ
  • có thể chối, có thể không nhận
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt