<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
demande  
danh từ giống cái
 • sự xin; sự đòi hỏi; lời yêu cầu
yêu cầu, xin
theo sự đòi hỏi chung
 • đơn
gửi đơn
đơn xin việc
 • sự đặt hàng
giao hàng theo sự đặt hàng
 • (âm nhạc) câu khởi; câu xướng
 • (từ cũ; nghĩa cũ) câu hỏi
câu hỏi tò mò
   • lại còn phải hỏi nữa!
   • việc cầu hôn
   • sự cầu hôn
   • (kinh tế) luật cung cầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt