<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
demain  
phó từ
 • mai, ngày mai
 • nay mai, trong tương lai
   • (thân mật) còn xơi
danh từ giống đực
 • ngày mai
ngày mai là ngày lễ
ngày mai tôi phải đi thăm anh ấy
sáng mai
từ mai trở đi
 • tương lai
thế giới tương lai
   • thôi, mai gặp nhé
   • còn rất lâu mà...
   • không có gì gấp gáp cả
   • còn lâu
nó tán thì còn lâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt