<
Trang chủ » Tra từ
delighted  
[di'laitid]
tính từ
  • vui mừng, hài lòng
thái độ hài lòng
chúng tôi rất vui mừng về thành tựu khoa học này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt