<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
deeply  
['di:pli]
phó từ
  • sâu
  • sâu xa, sâu sắc
  • hết sức, vô cùng
hết sức tiếc điều gì
nợ ngập đầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt