<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
decoration  
[,dekə'rei∫n]
danh từ
  • sự trang hoàng
  • đồ trang hoàng, đồ trang trí
  • huân chương; huy chương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt