<
Trang chủ » Tra từ
declaration  
[,deklə'rei∫n]
danh từ
  • sự tuyên bố; lời tuyên bố
tuyên bố
sự tuyên chiến
  • bản tuyên ngôn
bản tuyên ngôn nhân quyền
  • sự công bố
sự công bố kết quả bầu cử
  • (thương nghiệp); (pháp lý) sự khai, lời khai; tờ khai
  • (đánh bài) sự xướng lên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt