<
Trang chủ » Tra từ
decision  
[di'siʒn]
danh từ
  • sự giải quyết (một vấn đề...); sự phân xử, sự phán quyết (của toà án)
  • sự quyết định, quyết nghị
đi tới một quyết định
  • tính kiên quyết, tính quả quyết
người kiên quyết
thiếu kiên quyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt