<
Trang chủ » Tra từ
debt  
[det]
danh từ
 • số tiền vay chưa trả; nợ
tôi mà trả hết nợ thì chẳng còn đồng nào trong túi nữa
chúng tôi nghèo, nhưng tránh được cái khoản nợ nần
 • sự mang ơn, sự biết ơn
tôi rất sung sướng bày tỏ lòng biết ơn của tôi với các thầy
chịu ơn ai
   • món nợ không hy vọng được trả
   • mắc nợ ai
   • mang công mắc nợ
   • hàm ơn ai, mang ơn ai
   • nợ ngập đầu
   • trả hết nợ; sạch nợ; thoát nợ
   • (tục ngữ) chết là hết nợ
   • nợ danh dự
   • sự hàm ơn, sự mang ơn
   • chết, trả nợ đời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt