<
Trang chủ » Tra từ
debate  
[di'beit]
danh từ
  • cuộc tranh luận, cuộc thảo luận, cuộc tranh cãi
  • ( the debates ) biên bản chính thức của những phiên họp nghị viện
động từ
  • tranh luận, tranh cãi, bàn cãi (một vấn đề...)
  • suy nghĩ, cân nhắc
suy nghĩ cân nhắc một vấn đề trong óc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt