<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
deave  
[di:v]
ngoại động từ
  • làm inh tai
  • quấy nhiễu bằng cách làm inh tai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt