<
Trang chủ » Tra từ
dealer  
['di:lə]
danh từ
  • người buôn bán
người buôn bán quần áo cũ
  • người chia bài
  • người đối xử, người ăn ở, người xử sự
người chân thực, thẳng thắn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt