<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
davantage  
phó từ
  • hơn, thêm, hơn nữa
tôi không biết gì hơn nữa về việc đó
  • lâu hơn nữa
chớ ở lại lâu hơn nữa
  • (từ cũ, nghĩa cũ) nhất
những chỗ mà tác giả thích nhất
      • hơn
phản nghĩa Moins
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt