<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dame-school  
['deimsku:l]
danh từ
  • trường tiểu học do các bà đứng tuổi làm hiệu trưởng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt