<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dairy  
['deəri]
danh từ
  • nơi trữ và sản xuất bơ sữa
  • cửa hàng bơ sữa
  • trại sản suất bơ sữa
  • sự sản xuất bơ sữa
  • bầy bò sữa (trong trại sản xuất sữa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt