<
Trang chủ » Tra từ
dỏng  
[dỏng]
  • tall, slender
  • strain
prick up one's ears
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt