<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dệt lụa hoa  
  • 缂丝 <中国特有的一种丝织手工艺。织时先架好经线,按照 底稿在上面描出图画或文字的轮廓,然后对照底稿的色彩,用小梭子引着各种颜色的纬线, 断断续续地织出图画或文字,同时衣料或物品也 一 起 织成。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt