<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dệt hoa trên gấm  
  • 锦上添花 <比喻使美好的事物更加美好。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt