<
Trang chủ » Tra từ
dẻo  
[dẻo]
tính từ
  • soft; plastic; glutinous, viscid, viscous; pliable, pliant
plastic clay
rather flexible
  • flexible; (thân thể) lithe, lissom; supple (nghĩa bóng)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt