<
Trang chủ » Tra từ
dưng  
[dưng]
động từ
  • to offer; to proffer
tính từ
  • Slack; idle
A slack day
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt