<
Trang chủ » Tra từ
dưỡng  
[dưỡng]
động từ
  • to nourish; to foster; to husband
to husband one's health
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt