<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dóng  
động từ
  • làm cho thẳng hàng, đúng hướng
dóng lại hàng rào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt