<
Trang chủ » Tra từ
dóc  
[dóc]
  • made-up; fanciful; imaginary; untrue
  • to flay; to skin; to trip the bark (off)
To strip the bark off a sugar cane
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt