<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
détresse  
danh từ giống cái
  • cảnh đơn chiếc tuyệt vọng
một tâm hồn đơn chiếc tuyệt vọng
  • cảnh khốn quẫn; cảnh nguy khốn
một gia đình khốn quẫn
tàu mắc nạn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt