<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
détail  
danh từ giống đực
 • sự bán lẻ
buôn bán lẻ
giả lẻ, giá bán lẻ
mua lẻ
 • sự kê chi tiết; bản kê chi tiết
bản kê chi tiết các chi phí
 • chi tiết
kể lại một sự việc đủ mọi chi tiết
bỏ qua các chi tiết
   • có tính tỉ mỉ
   • (thân mật) đó là một điều không quan trọng
   • một cách chi tiết, ngọn ngành
   • sĩ quan phụ trách hành chính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt