<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
détériorer  
ngoại động từ
  • làm hỏng, làm hư hại
đường làm hỏng răng
vì vô độ mà làm hỏng sức khoẻ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt