<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déshonorante  
tính từ giống cái
  • làm mất danh dự
cách cư xử làm mất danh dự
  • làm ô danh
vụ buôn bán làm ô danh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt