<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
désheurement  
danh từ giống đực
  • (đường sắt) sự chậm giờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt