<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déroger  
nội động từ
  • (luật học, pháp lý) vi phạm (luật, hợp đồng)
phạm luật
  • (văn học) mất phẩm giá
  • (sử học) mất tư cách quý tộc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt