<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépravatrice  
danh từ giống cái
  • kẻ làm sa ngã, kẻ làm hư hỏng
kẻ làm hư hỏng thanh niên
tính từ giống cái
  • làm sa ngã, làm hư hỏng
học thuyết làm hư hỏng người ta
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt