<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépolitisation  
danh từ giống cái
  • sự phi chính trị hoá
sự phi chính trị hoá các nghiệp đoàn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt