<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépolir  
ngoại động từ
  • làm mở, làm mất nhẵn bóng
làm mờ thuỷ tinh
thuỷ tinh mờ, kính mờ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt