<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépense  
danh từ giống cái
 • sự chi tiêu; món chi tiêu; chi phí
món chi tiêu một ngàn frăng
 • sự dùng
sự dùng thời gian
 • lượng tiêu thụ
lượng tiêu thụ xăng của một ô tô
 • phòng cung tiêu, phòng tiếp phẩm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) buồng để thực phẩm
   • chi tiêu vừa khít
   • tiết kiệm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt