<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
délicat  
tính từ
  • tinh tế
thú vui tinh tế
bức đăng ten tinh tế
món ăn ngon
  • tế nhị
điểm tế nhị
một người bạn tế nhị
sự quan tâm tế nhị
  • mảnh dẻ, yếu ớt, ẻo lả
đứa trẻ ẻo lả
bông hoa dễ hỏng
  • khó tính
rất khó tính về cái ăn
  • khó xử
tình thế khó xử
danh từ
  • người khó tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt