<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déliaison  
danh từ giống cái
  • (hàng hải) sự không khớp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt