<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
décision  
danh từ giống cái
  • sự quyết định
quyết định thuộc về trọng tài
quyết định không hút thuốc nữa
  • quyết định, nghị quyết; nghị định
ra quyết định, quyết định
  • sự quả quyết
hành động quả quyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt