<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
décharné  
tính từ
  • trơ xương, hốc hác
mặt hốc hác
  • (nghĩa bóng) ngay ngắn, đứng đắn
lối văn đứng đắn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt